41.Edukimi seksual

Edukimi gjithëpërfshirës seksual është një qasje e bazuar në të drejta e një gjinie ndaj edukimit seksual, qoftë në shkollë ose jashtë shkollës. Mësohet për disa vite, duke siguruar informacione të përshtatshme për moshën dhe në përputhje me kapacitetet e të rinjve. Edukimi përfshin informacione të sakta shkencore rreth zhvillimit … Continue reading 41.Edukimi seksual