47.Prezervavtivët në zonat rurale

Banka Gjermane e Zhvillimit, Republika Federale e Gjermanisë ka marrë përsipër të luajë një rol aktiv në arritjen e objektivave zhvillimore ndërkombëtare, pasi punon për promovimin e të drejtave të njeriut dhe barazisë gjinore. Shëndeti, të drejtat seksuale dhe riprodhuese janë një parakusht i domosdoshëm për arritjen e këtyre qëllimeve. … Continue reading 47.Prezervavtivët në zonat rurale